Termíny

10.11.2017 15:00 - Doktorské promoce

-

-

Více... »


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace 4RV

1 Tematická oblast: Corporate Performance Management 1.1 Řízení podnikové výkonnosti + Corporate Performance Management, Metody podnikového řízení. 1.2 Modely a metodiky řízení podniku 1.3 Metody řízení ekonomiky 1.4 Úlohy řízení ekonomiky 1.5 Dimenzionální model řízení ekonomiky  1.6 Řízení výkonnosti podniků  +  Metodiky řízení výkonnosti podniků, Metriky řízení výkonnosti, Aplikace řízení výkonnosti.  1.7 Problémy řízení podniků  1.8 Náklady a výdaje  + Efekty, Řízení efektů, Atributy a kategorizace efektů.   2 Tematická oblast: Řízení finanční výkonnosti 2.1 Co je to finanční výkonnost a jak ji lze měřit? 2.2 Odkud se údaje o finanční výkonnosti získávají a jaké jsou jejich    přednosti a omezení? 2.3 Jaké jsou vazby mezi jednotlivými výkazy účetní závěrky (rozvaha, výsledovka, výkaz cash-flow, výkaz o změnách ve vlastním  kapitálu)  2.4 Koncept účetního vs. ekonomického zisku  2.5 Ukazatele na bázi účetního zisku: jaké to jsou a kdy je který   vhodné použít? + EBIT, EBITDA, NOPAT, ROA, ROE, ROCE  2.6 Ukazatele na bázi ekonomického zisku: jaké to jsou a kdy je který    vhodné použít?  + EVA, MVA  2.7 Ukazatele na bázi cash-flow a ukazatele využívající data z akciových  trhů + P/E, EPS    3 Tematická oblast: Business Intelligence  3.1 Principy Business Intelligence  + Podstata  3.2 Principy Business Intelligence + hlavní komponenty 3.3 Podmínky řešení BI projektů, Metodiky a metody BI projektů,  fáze řešení BI projektů  3.4 Tabulky faktů a tabulky dimenzí  + Změna schéma dat, historizace dat  3.5 Postupy dimenzionálního modelování   + Změny v dimenzích  3.6 Fyzický návrh datového skladu a jeho implementace  3.7 Implementace OLAP a implementace analytických aplikací  3.8 Datová kvalita  3.9 Specifické analytické a implementační úlohy BI  3.10 Přehled hlavních aplikačních oblastí  3.11 Dolování dat  3.12 Řešení projektů BI 3.13 Ekonomika IT projektů   4 Tematická oblast: Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci 4.1 Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví. +  Vztah manažerského účetnictví a controllingu. Vztah manažerského účetnictví k účetnictví finančnímu a daňovému.  4.2 Pojem nákladů a výnosů.   + Pojetí nákladů a výnosů ve finančním a manažerském účetnictví. Finanční, hodnotové a ekonomické pojetí nákladů.  4.3 Základní hlediska pro členění nákladů v nákladovém účetnictví.  +  Náklady technologické a na obsluhu a řízení; náklady přímé a nepřímé; náklady jednicové a režijní. Principy a nástroje řízení hospodárnosti jednicových a režijních nákladů.  4.4 Členění nákladů a výnosů z hlediska rozhodování.  + Podstata relevantních, oportunitních a rozdílových nákladů a výnosů. 4.5 Vztah výkonového, odpovědnostního a procesně orientovaného     účetnictví. + Parametry ovlivňující primární zaměření manažerského účetnictví. 4.6 Podstata kalkulace; základní kalkulační pojmy.  + Kalkulace nákladů a cen. Vztah kalkulace k účetnictví a rozpočetnictví.  4.7 Alokace nákladů a její vztah k řešení různých rozhodovacích úloh. + Alokace nákladů v nákladovém účetnictví a v účetnictví pro rozhodování. 4.8 Kalkulace plných a variabilních nákladů. + Základní oblasti jejich využití v hodnotovém řízení. 4.9 Kalkulační systém, jeho prvky a vazby.  + Využití propočtové, plánové a operativní kalkulace v řízení podniku.  4.10 Systém plánů a rozpočtů a jejich využití v řízení.   + Vztah systému plánů a rozpočtů a manažerského účetnictví.  4.11 Základní charakteristické rysy řízení hospodárnosti režijních nákladů.   + Limity, normativy a variátory. 4.12 Podstata úhrnných a rozdílových metod řízení hospodárnosti.  + Metoda standardních nákladů, normová metoda řízení jednicových nákladů. Změnové a odchylkové řízení. 4.13 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů a jeho využití  v řízení.   + Metoda odděleného řízení fixních a variabilních nákladů.  4.14 Odpovědnostní účetnictví, vztah k odpovědnostnímu řízení.  + Organizační a ekonomická struktura podniku. Centralizovaný a decentralizovaný typ odpovědnostního řízení. 4.15 Aplikace hodnotových kritérií v odpovědnostním řízení. + Střediskové náklady, výnosy a vnitropodnikový výsledek odpovědnostních středisek. Možnosti aplikace peněžních toků v odpovědnostním řízení (vnitropodniková banka).  4.16 Manažerské účetnictví a jeho podklady pro cenová rozhodování.  + Cenová rozhodování v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu. Kalkulace směrné ziskové přirážky a směrné ceny. 4.17 Řízení nákladů založené na vztahu nákladů k aktivitám (Activity  Based Management – ABM)    + Vztah ABM k řízení po linii výkonů a odpovědnosti. 4.18 Rozhodování na existující kapacitě.  + Úlohy CVP a jejich  využití při rozhodování. Typy, kritéria a metody řešení těchto úloh.  4.19 Výkonově orientované manažerské účetnictví. + Vliv podnikatelských podmínek na organizaci výkonově orientovaného nákladového účetnictví.  4.20 Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v manažerském účetnictví  + jednookruhový a dvouokruhový systém účetních informací.  4.21 Účetní informace pro ocenění stavů a změn stavů vnitropodnikových      zásob a ostatních produktů podnikové činnosti  4.22 Vnitropodnikové ceny využití v řízení  + vztah na vymezení pravomoci a odpovědnosti středisek. Funkce vnitropodnikové ceny a její typy.  4.23 Charakteristické rysy a kritéria řešení rozhodovacích úloh  + jejichž řešení je založeno na informacích manažerského účetnictví.  4.24 Hlavní podnikový rozpočet – Master Budget  + jeho části a etapy sestavování. 4.25 Strategicky orientované manažerské účetnictví; + využití jeho informací v řízení po výkonové, odpovědnostní, procesní a zákaznické linii   5 Tematická oblast: Základní controllingové pojmosloví 5.1 Co jsou to náklady výkonu a náklady období a jaký má tato  klasifikace dopad na vykazování finanční výkonnosti organizace?  5.2 Co jsou to variabilní a fixní náklady a jaké má tato klasifikace  využití při analyzování údajů o finanční výkonnosti organizace?  5.3 Co je to plán, rozpočet a hlavní podnikový rozpočet (master budget)?  5.4 Jaké jsou funkce plánů a rozpočtů?  + se zaměřením na funkci hlavního podnikového rozpočtu.  5.5 Jaký je postup sestavení hlavního podnikového rozpočtu?  + jednotlivé dílčí rozpočty a etapy sestavení hlavního podnikového rozpočtu.  5.6 Jakým způsobem a jakými nástroji je plnění hlavního  podnikového rozpočtu analyzováno?