Termíny

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce


4IP – Informatika v podnikání (VS)

K čemu mi bude tato vedlejší specializace?

Informační a komunikační technologie (ICT) podporují ve vyspělých organizacích všechny podnikové procesy, podporují komunikaci mezi podnikem a jeho dodavateli a zákazníky a také komunikaci mezi podnikem a státními institucemi. Pomocí ICT se vytvářejí virtuální komunity, ICT jsou základem pro elektronické podnikání a obchodování. Zvládnutí a efektivní využití těchto možností výrazně zvyšuje úspěšnost hospodářského subjektu v rámci globální ekonomiky.

Vyspělé organizace proto vyžadují od svých zaměstnanců znalosti o tom, jak ICT efektivně využívat v aktivitách, za které jsou jednotliví zaměstnanci odpovědní. Od vrcholových manažerů pak vyžadují znalosti o tom, jak ICT využít pro zvýšení efektivnosti byznys procesů a pro zvýšení konkurenceschopnosti celé organizace. Studium vedlejší specializace tak poskytuje budoucím manažerům znalosti, které budou vytvářet jejich konkurenční výhodu na trhu práce.

Co je cílem této vedlejší specializace?

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti aplikované informatiky, které významně doplní znalosti získané v rámci jejich hlavní specializace.

Studenti se naučí, jak informační systémy a informační technologie podporují finanční, logistické a obchodní procesy podniku a jak usnadňují a urychlují rozhodovací procesy na operativní, taktické i strategické úrovni řízení.

Zároveň v řadě kurzů bude spolupracovat s informatiky a získá tak představu o této komunitě, jejich přístupu k práci a řešení problémů.

Co je obsahem vyučovaných předmětů?

Na základě takto stanoveného zaměření je koncipována skladba povinných a volitelných předmětů:

  • V povinných předmětech se studenti seznámí s principy vývoje a řízení informačního systému organizace. Naučí se, jak se navrhuje informační strategie a jak se informační strategie integruje s podnikovou strategií, jak se na základě požadavků byznys procesů definují potřebné informatické služby a jak se tyto služby buď interně v podniku, nebo externě pomocí outsourcingu zajišťují. Seznámí se se strukturou informačního systému podniku a s jeho klíčovými aplikacemi (ERP-Enterprise Resource Planning, SCM – Supply Chain Management, CRM – Customer Relationship Management) a také s referenčními modely řízení podnikových procesů, které obsahují znalostní know-how nejlepších podniků z různých oblastí podnikání. Naučí se principy řízení informatických projektů a tyto si také prakticky vyzkouší při týmově řešených úlohách.
  • Volitelné kurzy pak prohlubují znalosti studenta v dílčích specifických oblastech jako je reengineering podnikových procesů, řízení vztahu byznys – informatika, obchodování na internetu, tvorba a využití aplikací typu Business Inteligence (aplikace pro strategické a taktické řízení organizace) nebo Competitive Intelligence (konkurenční zpravodajství), podpora týmové práce a pracovních toků, analýza ICT trhu, tvorba a využití webovských stránek a informačních portálů.

Musím mít nějaké vstupní znalosti?

Pro přijetí na vedlejší specializaci nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti z oblasti ICT a postačují znalosti získané v základním kurzu Informatika. Povinné předměty nejsou zaměřeny technologicky, ale aplikačně a manažersky.

Čím je ukončeno studium vedlejší specializace?

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou (otázky jsou uvedeny na adrese kit.vse.cz).

Studenti mohou zpracovat z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace i své diplomové práce (po schválení garanta hlavní specializace) a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky

Jak uplatním získané znalosti?

Absolventi specializace se uplatní ve všech typech organizací jako odborníci na podporu podnikání pomocí ICT. Řada absolventů specializace samostatně podniká resp. je zaměstnána v nadnárodních konzultačních firmách, které pomáhají ostatním podnikům zvýšit efektivnost byznys procesů pomocí vyspělých informačních a komunikačních technologií. Významnou konkurenční výhodou absolventů je, že disponují kombinací dvou typů znalostí - jednak znalostmi a dovednostmi z oblasti, kterou studovali v rámci své hlavní specializace (finance, obchod, logistika, marketing atd.) a jednak znalostmi aplikované informatiky. Poptávka po absolventech tohoto typu výrazně převyšuje nabídku.

 

Struktura studijního plánu vedlejší specializace informatika v podnikání

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS/ hodin Ukončení
4IT216 Analýza a návrh IS 6/4 zkouška
4IT314 Podnikové informační systémy 6/4 zkouška
4IT414 Řízení projektů IS/ICT 6/4 zkouška

II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS/hodin Ukončení
4IT461 Analýza trhu ICT 3/2 zkouška
4IT436 Business Intelligence 6/4 zkouška
4IT550 Competitive Intelligence 3/2 zkouška
4IT218 Databáze 6/4 zkouška
4IT330 Podnikové procesy a jejich modelování 3/2 zkouška
4IT382 Tvorba aplikací v MS EXCEL 6/4 zkouška
4IT336 Základy business intelligence 3/2 zkouška

Omezení vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace Informatika v podnikání  není určena pro studenty magisterských studijních oborů, které nabízejí Katedra informačních technologií, Katedra informačního a znalostního inženýrství a  Katedra systémové analýzy.