Výuka předmětu 4IT582 ICT projekt v ZS 2019/20

V zimním semestru akademického roku 2019/2020 bude poprvé vyučován předmět 4IT582 – ICT projekt. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům příležitost aplikovat a propojit poznatky nabyté v průběhu studia prostřednictvím realizace ICT projektu. Podrobnosti o zaměření předmětu naleznete v jeho sylabu.

Základní informace o kurzu a způsobu výuky v ZS 2019/2020

  • Předmět bude vypsán jako mimosemestrální kurz. Výuka nebude probíhat v rámci rozvrhových akcí s periodicky se opakujícími konáními. Na začátku a ke konci semestru proběhnou společná setkání všech účastníků kurzu a jednotlivých garantů projektů. Hlavní náplní předmětu ale bude realizace projektů jednotlivými týmy složenými z účastníků kurzu. Řešitelské týmy si další potřebné schůzky a setkání budou organizovat sami dle potřeby a dle dohody s garantem příslušného projektu.
  • Hodnocení předmětu se bude odvíjet od naplnění cílů projektu, od kvality dodaných výstupů a od kvality prezentace těchto výstupů.
  • Kurz má přidělen 8 ECTS kreditů. Očekávejte tedy adekvátní studijní zátěž.
  • Pozor, kurz je možné studovat pouze po úspěšném absolvování předmětu 4IT414 – Řízení projektů IS/ICT nebo 4IT524 – Řízení projektů ICT (v angličtině).

Projekty řešené v ZS 2019/2020

V následující tabulce jsou uvedeny názvy projektů, které budou řešeny v ZS 2019/2020 společně se jmény garantů projektu a předpokládanými počty členů týmů, které budou projekty řešit.

Název projektu Garant projektu Počet řešitelů
Analytika a řízení podnikové informatiky Ing. Martin Potančok, Ph.D. 2
Automatické vyhodnocení relevance reportovaných informací Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. 5
FinTech aplikace nebo portál nové generace ve spolupráci se společností Broker Trust, a.s. doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. 5
Vývoj manažerské hry Ing. Filip Vencovský, Ph.D. 6

Výběr projektu a zápis do kurzu

  • Zápis do předmětu bude umožněn pouze studentům, kteří se s příslušným garantem projektu závazně dohodnou na spolupráci při řešení projektu. V případě zájmu studovat kurz v ZS 2019/2020 tak prosím nejprve kontaktujte garanta projektu.
  • Zápis do kurzu bude probíhat od září 2019. Do kurzu budou zapsáni studenti na základě potvrzení od garanta projektu, že student byl přijat do týmu řešícího určitý projekt.

V případě dotazů netýkajících se jednotlivých projektů se prosím obraťte na garanta předmětu.