Termíny

-

-

-

Více... »


Státní závěrečná zkouška

Student odevzdává práci na sekretariátu katedry, jejímž členem či doktorandem je vedoucí jeho bakalářské práce. Výběr katedry nezakládá povinnost pokračovat na dané katedře ve studiu hlavní specializace.

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě nedílné části:

  • státní zkouška ze studijního oboru, kdy student odpovídá na dvě otázky (jedna otázka je ze zkouškových okruhů, druhou stanoví komise na základě tématu bakalářské práce),
  • obhajoba kvalifikační práce (bakalářské práce).

Student si zapisuje v InSISu dva mimosemestrální kurzy odpovídající státní zkoušce a obhajobě práce. Pro obor Informatika jsou to tyto kurzy:

Kód Název předmětu Ústav Garant
INF Státní zkouška ze studijního oboru KIT O. Novotný
DIP_B Obhajoba bakalářské práce PEDO P. Dvořák

Dále platí:

  • Student může odevzdat bakalářskou práci na katedře pouze tehdy, pokud má zapsány oba mimosemestrální předměty tj. INF i DIP_B, jeho práce je v elektronické podobě řádně odevzdána v InSISu a v InSISu jsou řádně vloženy doplňující informace k práci (anotace a klíčová slova - česky a anglicky)
  • Po odevzdání práce  je vypracován a zveřejněn na webu FIS včetně termínů. Současně jsou studenti přihlášeni na termíny v InSISu, tj. student sám se na konkrétní termín nepřihlašuje.
  • Studijní povinnosti bakalářského studia musí být splněny nejpozději do 3 kalendářních dnů před konáním státní zkoušky.
  • Při státní závěrečné zkoušce se koná část ústní i obhajoba bakalářské práce v jednom termínu. Pouze opakování některé z částí probíhá samostatně.