Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Obor Aplikovaná informatika

Související stránky

Související aktivity

Doktorské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání, do něhož jsou přijímáni absolventi magisterského studia s předpoklady pro tvůrčí práci v příslušném oboru. Studium je určeno budoucím pracovníkům v oblasti vědy a výzkumu, vysokoškolským učitelům a pracovníkům praxe ve vyšších řídících funkcích nebo pracujících na úseku metodických a koncepčních otázek. V doktorském studiu se výuka náročných, převážně teoretických předmětů prolíná s vědeckou či výzkumnou prací studenta pod vedením profesora (docenta) daného oboru. Zpravidla jde o práci na některém z výzkumných úkolů příslušné oborové katedry.

Student (doktorand) má výsledky své vědecko-výzkumné činnosti shrnout do disertační práce, kterou po složení všech předepsaných zkoušek obhajuje před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul “doktor” s právem užívání zkratky “Ph.D.” za jménem.

Obor Aplikovaná informatika v rámci doktorského studijního programu Aplikovaná informatika patří v současnosti k bouřlivě se rozvíjejícím oborům, a proto je o něj ze strany doktorandů velký zájem. Tradičně se jedná o největší z oborů doktorského studia na FIS VŠE.

Garantem oboru je doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

Obor  je zabezpečován pedagogicky i vědecko-výzkumně třemi katedrami a pracovištěm grafické a multimediální laboratoře. Specifické informace o nabízených tématech KIT poskytne:

Katedra Kontaktní osoba Okruhy doktorských prací
Katedra informačních technologií doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
(č. dv. 416 NB, telefon: 224095466)

POZOR!!  Informace s celooborovou platností, dříve umístěné na této adrese, lze nyní nalézt zde.