Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Otázky ke státní zkoušce z vedlejší specializace 4VS

 1. Klasifikujte služby ve veřejné správě – veřejné služby, podpůrné služby, IT služby.
 2. Analyzujte obsah a formy plánování a řízení rozvoje služeb ve veřejné správě, obsah a strukturu  katalogu služeb v prostředí veřejné správy.
 3. Analyzujte stav eGovernmentu, vývoj eGovernmentu v ČR, centrální služby eGovernmentu, porovnání kvality eGovernmentu v ČR s ostatními státy EU.
 4. Uveďte principy hodnocení kvality služeb, systém metrik a jejich provázanost, vícekriteriální systémy hodnocení, Balanced Scorecard.
 5. Vyhodnoťte ekonomické aspekty služeb veřejné správy, kde jsou hlavní problémy, jak je možné je řešit.
 6. Jaké jsou nároky a problémy v rozvoji kvalifikace pracovníků veřejné správy ve vztahu na rozvoj služeb.
 7. Jaké jsou klíčové faktory úspěšnosti řízení služeb v prostředí veřejné správy.
 8. Jaké jsou možnosti klasifikace aplikací VS a jejich podstatné charakteristiky.
 9. Analyzujte hlavní společné problémy implementací a provozu aplikací VS.
 10. Charakterizujte hlavní ekonomické i mimoekonomické efekty spojené s aplikacemi VS, jak lze hodnotit návratnost investic do aplikací ve veřejné správě.
 11. Jak lze realizovat principy procesního řízení organizace ve veřejné správě? Jaké základní aspekty veřejné správy musí být k takovému účelu především vyjasněny?
 12. Analyzujte stav a problémy vybrané aplikace ve veřejné správě (státní pokladna, ISDS – Informační systém datových schránek, eJustice, ARES - Administrativní Registr Ekonomických Subjektů apod.).
 13. Uveďte hlavní, možnosti, efekty a problémy systému CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).
 14. Analyzujte hlavní efekty, možnosti a problémy systému ADIS – Automatizovaný daňový informační systém.
 15. Charakterizujte význam a architekturu ISZR (Informačního systému základních registrů).
 16. Uveďte výhody a rizika cloud computingu zejména ve vztahu k veřejnému sektoru.
 17. Charakterizujte důvody dlouhodobé a důvěryhodné archivace ve státní a veřejné správě.
 18. Uveďte možné koncepty zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů.
 19. Charakterizujte podstatné rozdíly mezi managementem ve veřejné správě a managementem v podnikatelském sektoru.
 20. Vystihněte hlavní funkce a role profesních korporací z hlediska  správního managementu .
 21. Charakterizujte pojem „veřejný zájem“ z hlediska jeho uplatnění v teorii a praxi veřejné správy.
 22. Charakterizujte hlavní aktéry místního rozvoje z hlediska správního managementu.
 23. Vystihněte a zhodnoťte hlavní cíle správního managementu na úrovni měst střední velikosti.
 24. Charakterizujte hlavní cíle,  metody a nástroje komunikace s veřejností z pozice manažera orgánu místní samosprávy.
 25. Vystihněte podstatu Weberovy teorie byrokratizace .
 26.  Charakterizujte hlavní rozdíly mezi etatistickým a liberalistickým pojetím veřejné správy z hlediska správního managementu.
 27. Charakterizujte hlavní formy, zdroje a nástroje informatického zabezpečení výkonu místní samosprávy.
 28. Charakterizujte hlavní formy „team building“ orgánu místní samosprávy v podmínkách českého města střední velikosti.