Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace 4RV

1 Tematická oblast: Corporate Performance Management

1.1 Řízení podnikové výkonnosti

+ Corporate Performance Management, Metody podnikového řízení.

1.2 Modely a metodiky řízení podniku

1.3 Metody řízení ekonomiky

1.4 Úlohy řízení ekonomiky

1.5 Dimenzionální model řízení ekonomiky

 1.6 Řízení výkonnosti podniků

 +  Metodiky řízení výkonnosti podniků, Metriky řízení výkonnosti,

Aplikace řízení výkonnosti.

 1.7 Problémy řízení podniků

 1.8 Náklady a výdaje

 + Efekty, Řízení efektů, Atributy a kategorizace efektů.

 

2 Tematická oblast: Řízení finanční výkonnosti

2.1 Co je to finanční výkonnost a jak ji lze měřit?

2.2 Odkud se údaje o finanční výkonnosti získávají a jaké jsou jejich   

přednosti a omezení?

2.3 Jaké jsou vazby mezi jednotlivými výkazy účetní závěrky

(rozvaha, výsledovka, výkaz cash-flow, výkaz o změnách ve vlastním

 kapitálu)

 2.4 Koncept účetního vs. ekonomického zisku

 2.5 Ukazatele na bázi účetního zisku: jaké to jsou a kdy je který

  vhodné použít?

+ EBIT, EBITDA, NOPAT, ROA, ROE, ROCE

 2.6 Ukazatele na bázi ekonomického zisku: jaké to jsou a kdy je který  

 vhodné použít?

 + EVA, MVA

 2.7 Ukazatele na bázi cash-flow a ukazatele využívající data z akciových

 trhů

+ P/E, EPS

 

 3 Tematická oblast: Business Intelligence

 3.1 Principy Business Intelligence

 + Podstata

 3.2 Principy Business Intelligence

+ hlavní komponenty

3.3 Podmínky řešení BI projektů, Metodiky a metody BI projektů,

 fáze řešení BI projektů

 3.4 Tabulky faktů a tabulky dimenzí

 + Změna schéma dat, historizace dat

 3.5 Postupy dimenzionálního modelování

  + Změny v dimenzích

 3.6 Fyzický návrh datového skladu a jeho implementace

 3.7 Implementace OLAP a implementace analytických aplikací

 3.8 Datová kvalita

 3.9 Specifické analytické a implementační úlohy BI

 3.10 Přehled hlavních aplikačních oblastí

 3.11 Dolování dat

 3.12 Řešení projektů BI

3.13 Ekonomika IT projektů

 

4 Tematická oblast: Manažerské účetnictví pro vedlejší

specializaci

4.1 Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví.

+  Vztah manažerského účetnictví a controllingu. Vztah manažerského

účetnictví k účetnictví finančnímu a daňovému.

 4.2 Pojem nákladů a výnosů.

  + Pojetí nákladů a výnosů ve finančním a manažerském účetnictví.

Finanční, hodnotové a ekonomické pojetí nákladů.

 4.3 Základní hlediska pro členění nákladů v nákladovém účetnictví.

 +  Náklady technologické a na obsluhu a řízení; náklady přímé a

nepřímé; náklady jednicové a režijní. Principy a nástroje řízení

hospodárnosti jednicových a režijních nákladů.

 4.4 Členění nákladů a výnosů z hlediska rozhodování.

 + Podstata relevantních, oportunitních a rozdílových nákladů a výnosů.

4.5 Vztah výkonového, odpovědnostního a procesně orientovaného   

 účetnictví.

+ Parametry ovlivňující primární zaměření manažerského účetnictví.

4.6 Podstata kalkulace; základní kalkulační pojmy.

 + Kalkulace nákladů a cen. Vztah kalkulace k účetnictví a rozpočetnictví.

 4.7 Alokace nákladů a její vztah k řešení různých rozhodovacích úloh.

+ Alokace nákladů v nákladovém účetnictví a v účetnictví pro

rozhodování.

4.8 Kalkulace plných a variabilních nákladů.

+ Základní oblasti jejich využití v hodnotovém řízení.

4.9 Kalkulační systém, jeho prvky a vazby.

 + Využití propočtové, plánové a operativní kalkulace v řízení podniku.

 4.10 Systém plánů a rozpočtů a jejich využití v řízení.

  + Vztah systému plánů a rozpočtů a manažerského účetnictví.

 4.11 Základní charakteristické rysy řízení hospodárnosti režijních nákladů.

  + Limity, normativy a variátory.

4.12 Podstata úhrnných a rozdílových metod řízení hospodárnosti.

 + Metoda standardních nákladů, normová metoda řízení jednicových

nákladů. Změnové a odchylkové řízení.

4.13 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů a jeho využití

 v řízení.

  + Metoda odděleného řízení fixních a variabilních nákladů.

 4.14 Odpovědnostní účetnictví, vztah k odpovědnostnímu řízení.

 + Organizační a ekonomická struktura podniku. Centralizovaný a

decentralizovaný typ odpovědnostního řízení.

4.15 Aplikace hodnotových kritérií v odpovědnostním řízení.

+ Střediskové náklady, výnosy a vnitropodnikový výsledek

odpovědnostních středisek. Možnosti aplikace peněžních toků v odpovědnostním řízení

(vnitropodniková banka).

 4.16 Manažerské účetnictví a jeho podklady pro cenová rozhodování.

 + Cenová rozhodování v krátkodobém a dlouhodobém časovém

horizontu. Kalkulace směrné ziskové přirážky a směrné ceny.

4.17 Řízení nákladů založené na vztahu nákladů k aktivitám (Activity

 Based Management – ABM)

   + Vztah ABM k řízení po linii výkonů a odpovědnosti.

4.18 Rozhodování na existující kapacitě.

 + Úlohy CVP a jejich  využití při rozhodování. Typy, kritéria a metody

řešení těchto úloh.

 4.19 Výkonově orientované manažerské účetnictví.

+ Vliv podnikatelských podmínek na organizaci výkonově

orientovaného nákladového účetnictví.

 4.20 Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v manažerském účetnictví

 + jednookruhový a dvouokruhový systém účetních informací.

 4.21 Účetní informace pro ocenění stavů a změn stavů vnitropodnikových   

  zásob a ostatních produktů podnikové činnosti

 4.22 Vnitropodnikové ceny využití v řízení

 + vztah na vymezení pravomoci a odpovědnosti středisek. Funkce

vnitropodnikové ceny a její typy.

 4.23 Charakteristické rysy a kritéria řešení rozhodovacích úloh

 + jejichž řešení je založeno na informacích manažerského účetnictví.

 4.24 Hlavní podnikový rozpočet – Master Budget

 + jeho části a etapy sestavování.

4.25 Strategicky orientované manažerské účetnictví;

+ využití jeho informací v řízení po výkonové, odpovědnostní, procesní a

zákaznické linii

 

5 Tematická oblast: Základní controllingové pojmosloví

5.1 Co jsou to náklady výkonu a náklady období a jaký má tato

 klasifikace dopad na vykazování finanční výkonnosti organizace?

 5.2 Co jsou to variabilní a fixní náklady a jaké má tato klasifikace

 využití při analyzování údajů o finanční výkonnosti organizace?

 5.3 Co je to plán, rozpočet a hlavní podnikový rozpočet (master budget)?

 5.4 Jaké jsou funkce plánů a rozpočtů?

 + se zaměřením na funkci hlavního podnikového rozpočtu.

 5.5 Jaký je postup sestavení hlavního podnikového rozpočtu?

 + jednotlivé dílčí rozpočty a etapy sestavení hlavního podnikového

rozpočtu.

 5.6 Jakým způsobem a jakými nástroji je plnění hlavního

 podnikového rozpočtu analyzováno?