Obor Informační systémy a technologie (HS)

Garant oboru: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Magisterský stupeň studia zahrnuje studium hlavní a vedlejší specializace. Jednou z hlavních specializací (HS) navazujícího studia magisterského studijního oboru Aplikovaná informatika je obor Informační systémy a technologie. Obor je zaměřen na přípravu specialistů schopných navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy.

Podmínky přijetí ke studiu oboru

Absolventi bakalářských oborů  jsou přijímáni do studia specializace na základě přijímací zkoušky.

Více informací

Charakteristika oboru

Studenti jsou vybavováni takovým objemem a strukturou znalostí, které zajistí jejich vysokou konkurenceschopnost na trhu práce, a to i ve vztahu k absolventům zahraničních univerzit.

Současný celosvětový trh práce vyžaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Studijní plán je proto budován s respektováním světových standardů pro výuku informatiky (Computing Curricula 2004 – Information Systems and Software Engineering), ale současně zachovává konkurenční výhodu VŠE, která spočívá v kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky a práva.

Budování znalostí v oblasti informatiky je založeno na osvojení metod a nástrojů řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů, elektronického a mobilního podnikání. Studenti se mj. naučí vytvářet informační strategii, optimalizovat podnikové procesy, navrhovat informatické služby, které optimálně podporují podnikové procesy, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace, řídit informatické projekty, řídit informatické služby, informatické procesy a informatické zdroje a analyzovat výhodnost různých variant outsourcingu.

Aby studenti získali co nejširší spektrum pohledů na řešení IS/ICT, jsou do přednášek všech předmětů zváni významní odborníci z praxe. Pro zvýšení úrovně znalostí odborné angličtiny jsou některé předměty přednášeny v anglickém jazyce.

Cílovými profesemi absolventů studijní specializace jsou: byznys analytik, byznys konzultant, architekt IS/ICT, manažer vývoje aplikací, systémový integrátor, manažer projektu, manažer provozu, manažer podnikového IS a obchodník s produkty a službami IS/ICT. Pro všechny uvedené profese jsou absolventi vybaveni jak kvalitním teoretickým zázemím, tak základními praktickými zkušenostmi.

Studentům s výborným prospěchem vytváří katedra prostor pro jejich zapojení do výzkumného programu katedry, případně do projektů, které se řeší ve spolupráci s partnery (IBM, HP, SAP, Microsoft, SUN, Oracle, Sybase a dalšími). Nejlepším absolventům specializace se po ukončení studia nabízí zahájení navazujícího studia na doktorském stupni.

Učební plán

Pro konkrétního studenta je platný studijní plán, který platí v době jeho nástupu do studia. Pokud katedra připraví nový předmět (týká se předmětů oborově volitelných) bývá zařazen i do starších studijních plánů, aby si jej mohli zapsat i studenti, kteří již obor studují. Změny v počtech kreditů ve skupinách atd. se zpětně nemění. V současné době existují dvě varianty studijního plánu oboru Informační systémy a technologie, které se od sebe liší počtem kreditů ve skupinách a strukturou povinných předmětů.

Aktuální studijní plány jsou k dispozici v InSISu.

Studijní plán ve formě letáčku, který byl studentům k dispozici u zápisů pro ZS 2018/2019:

Ukončení studia

Navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška je tvořena:

  • státní zkouškou ze studijního oboru Informační systémy a technologie,
  • obhajobou kvalifikační práce,
  • státní zkouškou z vedlejší specializace.

Okruhy otázek i veškeré informace týkající se diplomových prací naleznete na Intranetu FIS.

Student si zapisuje v InSIS

Kód Název předmětu Ústav Garant
IT1_1 Státní zkouška ze studijního oboru KIT O. Novotný
4ODP Obhajoba diplomové práce FIS K. Vltavská

Termíny a rozpis státních závěrečných zkoušek

V akademickém roce 2018/2019 se budou státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací konat v těchto termínech:

  • 21.1. – 1.2.2019 (diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 3.12.2018 do 14:00)
  • 27.5. – 7.6.2019 (diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 29.4.2019 do 14:00). Pozn.: Studenti, kteří chtějí v uvedeném období skládat pouze státní zkoušku (bez obhajoby práce) se musí přihlásit k mimosemestrálnímu kurzu IT1_1 nejpozději 29.4.2019.

Rozpis státních zkoušek na květen/červen 2019 bude zpřístupněn na Intranetu FIS.