Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Průběh státní závěrečné zkoušky oboru Informační systémy a technologie

Související aktivity

Státní zkoušky jsou koncipovány tak, že student musí prokázat hluboké znalosti v prioritní oblasti svého zájmu (volba Vývoj IS nebo Řízení IS) a přehledové a průřezové znalosti v celé oblasti IS/ICT, tj. i v druhé z výše uvedených oblastí (Aplikovaná informatika).

Prakticky je to realizováno tak, že student si "tahá" jednu otázku z přehledové oblasti a druhou otázku z řízení IS nebo vývoje IS. Student si závazně volí okruh vývoj IS nebo řízení IS při odevzdávání diplomové práce.

Otázky pro všechny tři oblasti jsou ke stažení zde.

Předpokládá se, že si student v průběhu studia vybírá zejména ty volitelné předměty, které jsou zaměřeny na jím zvolenou oblast zájmu.

Poznámky k přípravě na SSZ

 • Aplikovaná informatika zahrnuje problematiku celého spektra oblastí IS/ICT. To znamená, že odpovědi na otázky toho předmětu by měly pokrýt významné aspekty všech pěti vrstev (A-E) výuky KIT podle následujícího schématu. Detailní popis dále uvedeného schématu je ve skriptech "Informační systémy a technologie - úvod do studia, VŠE, 1999". Student tak musí během odpovědi na otázku z tohoto předmětu prokázat, že na průřezové (přehledové) úrovni zvládá celou oblast IS/IT.
 • Vývoj IS pokrývá vrstvy A-C schématu,
 • Řízení IS pokrývá vrstvy C-E schématu.

Pro přípravu a zodpovězení otázek z obou předmětů SZZ platí následující obecná pravidla a doporučení:

 • obecně by měla mít odpověď tři základní části:
  • část faktografickou - vymezení předmětu, charakteristiky a přehledy prostředků, technologií,…
  • část analytickou (v otázce je reprezentována zadáním úlohy, kterou má student vyřešit),
  • formulace závěrů,
 • předpokládá se, že student uvede příklady z praxe, kde lze uvedené prostředky, metody, atd. aplikovat, jaký může mít tato aplikace efekt, případně rizika, jaké faktory působí na úspěšnost aplikace. Příklady lze vázat na vlastní praxi, zkušenosti získané při zpracování diplomové práce, resp. na příklady z literatury.

Obsahové zaměření předmětů KIT

Obsahové zaměření předmětů KIT