Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Jak inzerovat na našem serveru

Pokud máte zájem inzerovat vaše nabídky prostřednictvím našeho serveru (kit.vse.cz), pak si prostudujte následující informace.

Váš zájem nám sdělte elektronickou poštou na adresu inzercekit@vse.cz.

Obratem se vám elektronicky nebo telefonicky ozveme.

Reklamní plocha

Obchodní textové sdělení je dostupné ve výpisu „Inzerce a další info partnerů KIT“ na hlavní stránce serveru kit.vse.cz a tvoří ho výstižný titulek (viz dále). Text vlastního obchodního sdělení (viz dále) je uveřejněn na samostatné stránce a uživateli je zobrazen pro kliknutí na titulek.

Formát obchodního sdělení

Obchodní sdělení je tvořeno:

a)      Výstižným titulkem

b)      Vlastním obchodním sdělením

Délka titulku je maximálně 180 znaků včetně mezer.

Vlastní obchodní sdělení je tvořeno odstavci textu a:

 • znaky textu mohou být formátovány pouze tučně (duktus: bold)
 • text může být odkazem, přičemž odkazy vždy vedou na zdroje mimo web KIT

Text může být doplněn o grafické objekty, které jsou do textu přímo vloženy, přičemž grafický objekt musí být uložen přímo na serveru kit.vse.cz. Formát vloženého grafického objektu je JPG, PNG nebo GIF. Jiné grafické objekty nejsou přípustné. Zároveň není možné vkládat jiné multimediální soubory nebo přičleňovat data z jiných serverů.

Obsah obchodního sdělení

Obsahem obchodního sdělení jsou informace:

 • které nejsou v rozporu s dobrými mravy a neporušují zákony či jiné legislativní normy platné v ČR
 • které se váží k předmětu činnosti Katedry informačních technologií, tj.
  • aktuální nabídka pracovních míst a stáží
  • kariérové poradenství pro studenty
  • soutěže pro studenty
  • HR prezentace firem na VŠE
  • zajímavé, s rozvojem kariéry spojené akce mimo VŠE

Katedra si vyhrazuje právo odmítnout uveřejnit obchodní sdělení bez stanovení důvodů. Obchodní sdělení nelze rozesílat hromadnou zprávou elektronické pošty cílovým skupinám.

Cena za zveřejnění

Cena za uveřejnění obchodního sdělení je stanovena na 3000,- Kč bez DPH.

Cena zahrnuje:

 • Vložení předložených podkladů na server kit.vse.cz a následné zobrazení reklamního obchodního sdělení po dobu 6ti měsíců, pokud si zadavatel nevyžádá jinak. Po uplynutí této doby bude inzerát automaticky stažen z webových stránek.

Cena nezahrnuje:

 • Žádné sledování ani statistické údaje spojené s uveřejněním a zobrazením obchodního reklamního sdělení. Tyto služby nejsou v rámci služby nabízeny.

Váš zájem nám sdělte elektronickou poštou na adresu inzercekit@vse.cz.

Obratem se vám elektronicky nebo telefonicky ozveme.

Další pravidla související s umístěním obchodního sdělení  na serveru kit.vse.cz

Forma podkladů pro obchodní sdělení

Podklady pro zveřejnění reklamního obchodního sdělení tvoří:

 • Podklady určené pro zveřejnění – technická specifikace
 • Podklady pro fakturaci

Podklady určené pro zveřejnění – technická specifikace

Podklady jsou dodány ve formátu MS Word (doc, docx, rtf) a obsahují kompletní předlohu včetně aktivovaných odkazů a vložených grafických objektů. Pokud reklamní sdělení obsahuje grafické objekty (obrázky), pak jsou dodány i jako samostatné soubory ve formátu JPG, GIF nebo PNG a v maximální šířce 450px (výška není omezena).

Podklady jsou dodány na elektronickou adresu inzercekit@vse

Podklady pro fakturaci

Podklady pro fakturaci tvoří závazná objednávka, která je zaslána elektronickou poštou na adresu inzercekit@vse.cz.

Objednávka zahrnuje následující údaje:

 • Fakturační údaje
  • IČ Zadavatele
  • DIČ Zadavatele (pokud je Zadavatel plátce DPH)
  • Fakturační adresu Zadavatele
  • Poštovní adresu Zadavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy.
  • Kontakt
   • Kontaktní osoba
   • Telefon
   • E-mail
  • Termín zveřejnění obchodního sdělení
   • Publikovat od:
   • Publikovat do:
 • Podklady určené pro zveřejnění splňující technickou specifikaci

Princip zveřejnění

Obchodní sdělení je zveřejněno okamžitě po připsání fakturované částky na náš účet.

Doplňující informace

1. Obecná ustanovení

Katedra informačních technologií (se sídlem Praha 3, nám. W. Churchilla 4, PSČ 130 67) – dále jen „Provozovatel“ – je provozovatelem internetového serveru kit.vse.cz. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochu serveru k prezentaci obchodního sdělení a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele a pravidly Provozovatele.

Objednatel prezentace obchodního sdělení, tj. zadavatel je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s Provozovatelem), objednávající reklamní prostor.

2. Zadávání reklamy

Plocha pro obchodní sdělení se objednává na základě emailové objednávky, obsahující veškeré náležitosti (viz výše)

3. Práva a povinnosti Zadavatele a odpovědnost za obsah inzerce

Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku obchodního sdělení umísťovaného na serveru kit.vse.cz. V případě, že zadavatel zjistí, že reklamní sdělení porušuje jakákoli práva třetích osob, je povinen na tuto skutečnost provozovatele neprodleně upozornit a zajistit odstranění obchodního sdělení anebo jeho uvedení do souladu s právními předpisy. Zadavatel dává Provozovateli současně s dodáním podkladů určených pro zveřejnění (viz výše) souhlas s šířením daného obchodního sdělení prostřednictvím serveru kit.vse.cz v rámci celosvětové počítačové sítě internet Provozovatelem a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k obchodnímu sdělení, které bude umístěno v serveru kit.vse.cz Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému obchodnímu sdělení a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v obchodním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody.

4. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění ochodního sdělení pokud:

 • nosič obchodního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele či podklady obchodního neodpovídají těmto Obchodním podmínkám,
 • obchodní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,
 • obchodní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,
 • obchodní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele, tj. neváží se k předmětu činnosti Katedry informačních technologií, který je formulován výše v tomto dokumentu.

V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a/nebo opravňující takové reklamní sdělení pozastavit či ukončit, bude Provozovatel o tomto informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností svého serveru realizovat konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé Zadavatele. Oznámení skutečnosti o nevhodnosti reklamních, jakož i o důvodech odmítnutí, pozastavení nebo zrušení uveřejnění reklamního sdělení z jakéhokoliv z výše zmíněného důvodu je Provozovatel oprávněn Zadavateli oznámit kdykoli v průběhu kampaně či před jejím spuštěním.

Titulek obchodního reklamního sdělení (viz bod a v části Formát obchodního sdělení tohoto dokumentu) je zobrazen na reklamní ploše minimálně jeden měsíc od uveřejnění, pokud zadavatel nestanovil jinak. Poté bude titulek a vlastní obchodní sdělení přesunut do archivu anebo na základě požadavku zadavatele bude odstraněn.

5. Reklamní podklady

Veškeré reklamní podklady a další náležitosti obchodního sdělení, které mají být prezentovány na serveru kit.vse.cz v souladu s objednávkou Zadavatele, musí Zadavatel poskytnout Provozovateli současně s objednávkou. Zadavatel je plně odpovědný za dodání podkladů řádně a včas a nese odpovědnost za to, když tak neučiní. Zadavatel je povinen dodat pro každou novou kampaň nové podklady, jež splňují podmínky tohoto dokumentu.

6. Změny

Veškeré podklady ke změně v již objednaném a Provozovatelem potvrzeném obsahu obchodního sdělení musí Zadavatel poskytnout nejpozději tři pracovní dny před datem zamýšlené změny. V případě, že Zadavatel tak neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky.

7. Finanční podmínky

Cena je stanovena na 3000,- Kč za uveřejnění reklamního sdělení uvedeného v objednávce. Uvedená cena neobsahuje DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou. Její úhrada je zadavatelem provedena na základě písemně zaslané výzvy k úhradě (zálohový list, pro forma faktura) a teprve připsání úhrady na účet zadavatele zavazuje poskytovatele ke zveřejnění obchodního sdělení.

Spolu se zveřejněním obchodního sdělení je na fakturační adresu bezodkladně zaslán daňový doklad.

V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, je povinen Provozovateli uhradit storno poplatek ve výši sjednané ceny dle dané objednávky.

8. Statistiky

Provozovatel neposkytuje žádné sledování ani statistické údaje spojené s uveřejněním a zobrazením obchodního reklamního sdělení. Tyto služby nejsou v rámci služby nabízeny a nezadavatele.

9. Reklamace

V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě zveřejnění jiného obchodního sdělení. Zadavatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla Provozovatele. Reklamce podané emailem, faxem či telefonicky nejsou považovány za řádně uplatněné. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30 kalendářních dnů pro rozhodnutí o reklamaci.

Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nesprávné uveřejnění obchodního sdělení, která se týkají potvrzené objednávky Zadavatele.

Váš zájem nám sdělte elektronickou poštou na adresu inzercekit@vse.cz.

Obratem se vám elektronicky nebo telefonicky ozveme.

10. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce jakékoli třetí osobě, včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Zadavatel souhlasí a potvrzením těchto podmínek stvrzuje svůj souhlas se zpracováním a využitím uvedených údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. S tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zadavatel bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat.

Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných informací a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná obchodní sdělení či jejich prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky). V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednostní právo smlouva. Veškeré vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 20. listopadu 2011.