Kvalita podnikových IS

Skupina Kvalita podnikových IS (Quality of Enterprise IS – QEIS) se zaměřuje na výzkum v oblasti softwarového inženýrství a byznys informatiky v souvislosti s vývojem, testováním a provozem podnikových informačních systémů. Středem výzkumného zájmu jsou zejména procesní, manažerské a sociální aspekty těchto činností.

Výzkum je prováděn zejména v těchto konkrétních oblastech:

  • používání metodik vývoje softwaru, jejich škálování, hybridizace a přizpůsobování (tailoring)
  • moderní metody testování softwaru a související procesní otázky
  • vliv sociálních, kulturních a psychologických faktorů na problematiku vývoje softwaru (oblast se ve světě často označuje jako „behaviorální softwarové inženýrství“)
  • podniková architektura
  • role softwaru jako klíčového hybatele digitální transformace
  • specifika vývoje softwaru ve vybraných odvětvích (např. eHealth)

Členové vědecké skupiny QEIS

  • prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
  • Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.
  • Ing. Daniel Remta – doktorand programu Aplikovaná informatika
  • Joseph Franz, MS

Členové skupiny QEIS jsou garanty předmětů vyučovaných v rámci vedlejší specializace Řízení kvality softwaru a specializace Vývoj informačních systémů (bude vyučována od akademického roku 2020/21 v rámci programu Informační systémy a technologie).

Ve výše uvedených oblastech členové QEIS nabízejí témata bakalářských a diplomových prací. Rámcová témata doktorských prací jsou uvedena na tomto odkazu.)

Skupina QEIS spolupracuje s praxí prostřednictvím aktivit Kompetenčního centra SQA.

Skupina QEIS aktuálně řeší vědecký projekt IG406019 Inovativní metody dodávky softwarových systémů

Anotace projektu: V důsledku globálních a lokálních změn podnikatelského prostředí čelí podnikatelské subjekty stále silnějšímu tlaku zákazníků a konkurence. V souvislosti s tím, jak se softwarové systémy stávají integrální součástí obchodní strategie podniků, začíná problematika softwarového inženýrství ovlivňovat i manažerské obory. V navrhovaném projektu se chceme zaměřit především na složku softwarového inženýrství a podnikové informatiky, avšak s vědomím přesahů řešené problematiky i do oblasti označované jako agilita podniku/organizace (organization/business agility). Nosným konceptem v rámci námi naznačeného ukotvení je inovativní způsob práce označovaný jako DevOps. Cílem předkládaného projektu je popsat a analyzovat to, jak výše uvedené změny ovlivňují každodenní realitu softwarových týmů, a to především z technologického, organizačního a sociálního pohledu. Tato témata plánujeme zkoumat především v lokálním kontextu, který je dosud nezmapovaný. Kromě globálního vědeckého přínosu teorii usilujeme o to, aby předkládaný projekt přispěl k efektivnímu zvládání těchto změn v českých podnicích a podpořil tak jejich globální konkurenceschopnost. S ohledem na uvedené cílíme jednak na získání původních poznatků o situaci v České republice, které nejsou v současné době k dispozici, ale také na diseminaci světových poznatků směrem k českým firmám. Současně chceme zkoumat, jak jsou metody a přístupy dodávky softwarových systémů vyučovány na vysokých školách v České republice a jak odpovídají v praxi používaným přístupům. V rámci navrhovaného projektu chceme popsat a analyzovat i naše zkušenosti s výukou výše popsané problematiky v rámci vedlejší specializace Řízení kvality softwaru a zaměřit se i na výzkum možností využití umělé inteligence v automatizaci procesu dodávky softwaru.

Aktuální výzkum:

Průzkum stavu využívání agilních přístupů pro dodávku softwaru v České republice

Exploring the Product Owner Role within SAFe Implementation in a Multinational Enterprise

interview_guide

Další informace lze zjistit na osobních stránkách členů skupiny:

prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.- https://nb.vse.cz/~buchalc/

Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.- https://nb.vse.cz/~qdolm05/?s=kit