Informatika v podnikání (VS) – 4IP

Garant: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

K čemu mi bude tato vedlejší specializace?

Informační a komunikační technologie (ICT) podporují ve vyspělých organizacích všechny podnikové procesy, podporují komunikaci mezi podnikem a jeho dodavateli a zákazníky a také komunikaci mezi podnikem a státními institucemi. Pomocí ICT se vytvářejí virtuální komunity, ICT jsou základem pro elektronické podnikání a obchodování. Zvládnutí a efektivní využití těchto možností výrazně zvyšuje úspěšnost hospodářského subjektu v rámci globální ekonomiky.

Vyspělé organizace proto vyžadují od svých zaměstnanců znalosti o tom, jak ICT efektivně využívat v aktivitách, za které jsou jednotliví zaměstnanci odpovědní. Od vrcholových manažerů pak vyžadují znalosti o tom, jak ICT využít pro zvýšení efektivnosti byznys procesů a pro zvýšení konkurenceschopnosti celé organizace. Studium vedlejší specializace tak poskytuje budoucím manažerům znalosti, které budou vytvářet jejich konkurenční výhodu na trhu práce.

Co je cílem této vedlejší specializace?

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti aplikované informatiky, které významně doplní znalosti získané v rámci jejich hlavní specializace.

Studenti se naučí, jak informační systémy a informační technologie podporují finanční, logistické a obchodní procesy podniku a jak usnadňují a urychlují rozhodovací procesy na operativní, taktické i strategické úrovni řízení.

Zároveň v řadě kurzů bude spolupracovat s informatiky a získá tak představu o této komunitě, jejich přístupu k práci a řešení problémů.

Co je obsahem vyučovaných předmětů?

Na základě takto stanoveného zaměření je koncipována skladba povinných a volitelných předmětů:

  • V povinných předmětech se studenti seznámí s principy vývoje a řízení informačního systému organizace. Naučí se, jak se navrhuje informační strategie a jak se informační strategie integruje s podnikovou strategií, jak se na základě požadavků byznys procesů definují potřebné informatické služby a jak se tyto služby buď interně v podniku, nebo externě pomocí outsourcingu zajišťují. Seznámí se se strukturou informačního systému podniku a s jeho klíčovými aplikacemi (ERP-Enterprise Resource Planning, SCM – Supply Chain Management, CRM – Customer Relationship Management) a také s referenčními modely řízení podnikových procesů, které obsahují znalostní know-how nejlepších podniků z různých oblastí podnikání. Naučí se principy řízení informatických projektů a tyto si také prakticky vyzkouší při týmově řešených úlohách.
  • Volitelné kurzy pak prohlubují znalosti studenta v dílčích specifických oblastech jako je engineering podnikových procesů, řízení vztahu byznys – informatika, tvorba a využití aplikací typu Business Inteligence (aplikace pro strategické a taktické řízení organizace) nebo Competitive Intelligence (konkurenční zpravodajství), podpora týmové práce a pracovních toků, tvorba a využití webovských stránek a informačních portálů.

Musím mít nějaké vstupní znalosti?

Pro přijetí na vedlejší specializaci nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti z oblasti ICT a postačují znalosti získané v základním kurzu Informatika. Povinné předměty nejsou zaměřeny technologicky, ale aplikačně a manažersky.

Omezení vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace Informatika v podnikání není určena pro studenty magisterských studijních oborů, které nabízejí Katedra informačních technologií, Katedra informačního a znalostního inženýrství a Katedra systémové analýzy.

Jak uplatním získané znalosti?

Absolventi specializace se uplatní ve všech typech organizací jako odborníci na podporu podnikání pomocí ICT. Řada absolventů specializace samostatně podniká resp. je zaměstnána v nadnárodních konzultačních firmách, které pomáhají ostatním podnikům zvýšit efektivnost byznys procesů pomocí vyspělých informačních a komunikačních technologií. Významnou konkurenční výhodou absolventů je, že disponují kombinací dvou typů znalostí – jednak znalostmi a dovednostmi z oblasti, kterou studovali v rámci své hlavní specializace (finance, obchod, logistika, marketing atd.) a jednak znalostmi aplikované informatiky. Poptávka po absolventech tohoto typu výrazně převyšuje nabídku.

Struktura studijního plánu vedlejší specializace Informatika v podnikání

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu ECTS/ hodin Ukončení
4IT216 Analýza a návrh IS 6/4 zkouška
4IT314 Podnikové informační systémy 6/4 zkouška
4IT414 Řízení projektů IS/ICT 6/4 zkouška
II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu ECTS/hodin Ukončení
4IT436 Business Intelligence 6/4 zkouška
4IT550 Competitive Intelligence 3/2 zkouška
4IT218 Databáze 6/4 zkouška
4IT330 Podnikové procesy a jejich modelování 3/2 zkouška
4IT110 Užití MS Excelu v podnikové praxi 4/2 zkouška
4IT471 Trendy IS/ICT 3/mimosemestrální kurz zkouška
4IT336 Základy business intelligence 3/2 zkouška

Čím je ukončeno studium vedlejší specializace?

Studium vedlejší specializace je zakončeno soubornou zkouškou (otázky jsou ke stažení níže).

Termíny souborné zkoušky

Aby se student mohl přihlásit na konkrétní termín souborné zkoušky z vedlejší specializace, musí si zapsat odpovídající kurz.

Kód Název předmětu Ústav Garant
4IPO Informatika v podnikání KIT O. Novotný

Přihlašování na konkrétní termín souborné zkoušky probíhá prostřednictvím InSISu, studenti se budou moct přihlásit/odhlásit nejpozději 10 dní před konáním zkoušky. Soubornou zkoušku může student absolvovat pouze pokud má od své studijní referentky potvrzení, že absolvoval všechny studijní povinnosti v rámci vedlejší specializace. V případě, že chcete v daném semestru skládat soubornou zkoušku z vedlejší specializace, zapište si kurz této zkoušky. Podle počtu zapsaných studentů se bude řídit počet vypsaných termínů.