Program Informační systémy a technologie

 

Garant programu: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Cíle studia

Cílem magisterského studijního programu Informační systémy a technologie je připravit specialisty schopné navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Současný celosvětový trh práce vyžaduje a velmi oceňuje specialisty v oblasti informačních systémů a technologií, kteří se na profesionální úrovni orientují i v dalších ekonomických disciplínách (jako jsou například řízení podnikové výkonnosti, manažerské účetnictví, řízení podniků a mnoho dalších). Toho je v tomto studijním oboru dosaženo prostřednictvím zahrnutí studia vedlejší specializace vybírané studenty z nabídky všech fakult VŠE.

Studijní program je proto sestaven tak, aby respektoval světové standardy pro výuku informatiky, ale současně zachoval konkurenční výhody Vysoké školy ekonomické v Praze, tj. kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky a kvalitní pedagogické zázemí tohoto programu.
Program je kromě společného povinného základu strukturován do čtyř specializací, ve kterých si studenti detailněji směřují svoje odborné zaměření v rámci programu a zpracovávají v nich svoji diplomovou práci. Jde o specializace „Řízení podnikové informatiky“, „Business analýza“, „Vývoj informačních systémů“, „Business Intelligence“.

Dále si studenti mohou vybírat i ze skupiny předmětů oborově volitelných, kde si tak mohou své odborné zaměření ještě přesněji vymezit.

Aby studenti získali co nejširší spektrum pohledů na řešení IS/ICT, jsou do přednášek všech předmětů zváni významní odborníci z praxe. Pro zvýšení úrovně znalostí odborné angličtiny je samozřejmostí, že některé předměty jsou přednášeny v anglickém jazyce.

Profil absolventa

Hlavním cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované specialisty připravené zastávat informaticko-manažerské pozice v organizacích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje.
Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni:

  • využívat metody a nástroje řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů, elektronické a mobilní podpory podnikání,
  • nastavovat a optimalizovat informační systémy a technologie tak, aby podniku přinášely co nejvyšší efekty,
  • analyzovat a prakticky implementovat řešení reálných úloh v oblasti databází, softwarového inženýrství, zpracování informací, návrhu informačních systémů,
  • zpracovat informační strategii, optimalizovat podnikové procesy, navrhovat a implementovat analytické aplikace, navrhovat informatické služby, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace,
  • řídit informatické projekty, řídit informatické služby, informatické procesy a informatické zdroje a analyzovat výhodnost různých variant outsourcingu,
  • inovativně používat a řídit provoz a rozvoj podnikové informační systémy ve firmách,
  • řešit samostatné projekty jak v podmínkách ČR, tak i na globální úrovni, výsledky potom prezentovat a obhájit v diskusi, a to nejen v češtině, ale i angličtině.

Mezioborová kombinace informatických, ekonomických a manažerských znalostí a dovedností z hlavní a vedlejší specializace vytváří absolventům kvalitní předpoklady pro úspěšné uplatnění v praxi.

Čtyři specializace tohoto programu tento profil ještě upřesňují do konkrétních profesních oblastí: