Program Informační systémy a technologie

 

Garant programu: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Cíle studia

Cílem magisterského studijního programu Informační systémy a technologie je připravit specialisty schopné navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Současný celosvětový trh práce vyžaduje a velmi oceňuje specialisty v oblasti informačních systémů a technologií, kteří se na profesionální úrovni orientují i v dalších ekonomických disciplínách (jako jsou například řízení podnikové výkonnosti, manažerské účetnictví, řízení podniků a mnoho dalších). Toho je v tomto studijním oboru dosaženo prostřednictvím zahrnutí studia vedlejší specializace vybírané studenty z nabídky všech fakult VŠE.

Studijní program je proto sestaven tak, aby respektoval světové standardy pro výuku informatiky, ale současně zachoval konkurenční výhody Vysoké školy ekonomické v Praze, tj. kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky a kvalitní pedagogické zázemí tohoto programu.
Program je kromě společného povinného základu strukturován od ZS 2022/23 do pěti specializací, ve kterých si studenti detailněji směřují svoje odborné zaměření v rámci programu a zpracovávají v nich svoji diplomovou práci. Jde o specializace „Řízení podnikové informatiky“, „Business analýza“, „Vývoj informačních systémů“, „Business Intelligence“ a „UX výzkum a design“.

Dále si studenti mohou vybírat i ze skupiny předmětů oborově volitelných, kde si tak mohou své odborné zaměření ještě přesněji vymezit.

Aby studenti získali co nejširší spektrum pohledů na řešení IS/ICT, jsou do přednášek všech předmětů zváni významní odborníci z praxe. Pro zvýšení úrovně znalostí odborné angličtiny je samozřejmostí, že některé předměty jsou přednášeny v anglickém jazyce.

Profil absolventa

Hlavním cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované specialisty připravené zastávat informaticko-manažerské pozice v organizacích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje.
Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni:

 • využívat metody a nástroje řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů, elektronické a mobilní podpory podnikání,
 • nastavovat a optimalizovat informační systémy a technologie tak, aby podniku přinášely co nejvyšší efekty,
 • analyzovat a prakticky implementovat řešení reálných úloh v oblasti databází, softwarového inženýrství, zpracování informací, návrhu informačních systémů,
 • zpracovat informační strategii, optimalizovat podnikové procesy, navrhovat a implementovat analytické aplikace, navrhovat informatické služby, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace,
 • řídit informatické projekty, řídit informatické služby, informatické procesy a informatické zdroje a analyzovat výhodnost různých variant outsourcingu,
 • inovativně používat a řídit provoz a rozvoj podnikové informační systémy ve firmách,
 • řešit samostatné projekty jak v podmínkách ČR, tak i na globální úrovni, výsledky potom prezentovat a obhájit v diskusi, a to nejen v češtině, ale i angličtině.

Mezioborová kombinace informatických, ekonomických a manažerských znalostí a dovedností z hlavní a vedlejší specializace vytváří absolventům kvalitní předpoklady pro úspěšné uplatnění v praxi.

Pět specializací tohoto programu profil ještě upřesňuje do konkrétních profesních oblastí:

Absolvent bude kromě výše uvedeného základního profilu znalostí a dovedností schopen navíc:

 • použít komplexní metody modelování reality pro návrh business systému a jeho informačního systému,
 • prakticky aplikovat metody Business Process Reingennering,
 • navrhovat a realizovat systémy pro podporu business procesů,
 • připravovat a provádět simulace systémů a další související aktivity.

Absolvent bude kromě výše uvedeného základního profilu znalostí a dovedností schopen navíc:

 • realizovat projekty základní transakční analytiky a reportingu,
 • vytvářet řešení v nástrojích Self Service Business Intelligence,
 • ovládat vybrané nástroje a přístupy Cloud Business Intelligence,
 • navrhovat a hodnotit architektury analytických aplikací v podnicích,
 • ovládat soft skills pro potřeby kvalitní business analýzy.

Absolvent bude kromě výše uvedeného základního profilu znalostí a dovedností schopen navíc:

 • znát obsah a řídit rozvoj inovací informačních systémů,
 • rozumět aspektům integrace v podnikových informačních systémech,
 • umět využívat podnikovou architekturu jako metodu řízení transformace,
 • rozumět problematice finančního řízení informačních systémů,
 • znát obsah řízení bezpečnosti informačních systémů.

Absolvent bude kromě výše uvedeného základního profilu znalostí a dovedností schopen navíc:

 • navrhovat aplikační a technologickou architekturu informačních systémů,
 • navrhovat uživatelské rozhraní aplikací,
 • navrhovat, implementovat a nasazovat softwarové aplikace,
 • aplikovat metody a praktiky při vývoji a testování softwaru,
 • řídit softwarové projekty jak tradičním, tak agilním způsobem.

Od ZS 20222/23 otevíráme ve spolupráci s Katedrou multimédií specializaci UX výzkum a design.

Cílem je vzdělávat studenty v oblasti UX výzkumu a designu s přesahem do řízení informačních systémů. Absolvent si kromě výše uvedeného základního profilu znalostí osvojí též znalosti z design thinking, grafického designu, uživatelského výzkumu, testování, prototypování. Absolventi budou schopni navrhovat funkční rozhraní a služby a zároveň organizovat IT ve firmě.