Charakteristika výzkumu

Výzkum je na katedře zaměřen na řešení efektivních modelů, metod a nástrojů pro optimalizaci podnikových procesů a podnikové informatiky s cílem zajistit co nejefektivnější propojení informatiky s podnikovými procesy a posilovat tak výkonnost a konkurenceschopnost hospodářských subjektů.

Vytvářené metodiky a nástroje umožňují přesněji definovat, měřit a řídit požadované efekty informatiky, vzhledem k záměrům organizace a na základě toho i kvalifikovaněji rozhodovat o investicích do ICT, tj. orientovat se na ty projekty, které budou přinášet klíčové efekty a současně povedou ke zvýšení výkonnosti a kvality řízení podnikové informatiky, vč. snižování nákladů na její provoz a vývoj.

Výsledky výzkumu představují:

  • kauzální modely vztahů ekonomických a ICT ukazatelů v organizacích umožňující měření přínosů ICT a návratnosti investic do ICT projektů,
  • komplexy modelů, metodik a softwarových nástrojů pro plánování a řízení informatických služeb, včetně jejich technologického, organizačního a personálního zajištění.

Výzkum je založen zejména na poznatcích teorie a praxe informačního managementu, exaktních modelech a systémech měřitelných ukazatelů s důrazem na integrované systémové přístupy a informatické služby (services).

Výzkum je na katedře realizován formou výzkumné činnosti jednotlivých pedagogů a studentů doktorandského studia. K jeho podpoře jsou využívané finanční prostředky grantových agentur i podniků, které s katedrou spolupracují. V rámci výzkumu katedra spolupracuje s předními pracovišti v ČR i v zahraničí.