Profil katedry

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické patří v České republice mezi přední vědecko-pedagogická pracoviště zaměřená na aplikovanou informatiku. Pedagogický a vědecký sbor tvoří 3 profesoři, 4 docenti, 13 odborných asistentů a více jak 20 doktorandů a externích spolupracovníků – expertů z praxe.

Naším základním cílem  je výchova špičkových odborníků a vědecká činnost v oblasti aplikací informačních technologií.

Z tohoto cíle se potom odvíjí celá řada aktivit v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

V oblasti vzdělávání katedra garantuje výuku několika oborů v rámci studijním programu Aplikovaná informatika:

 • bakalářský stupeň – program Aplikovaná informatika – základní stupeň studia, garantovaný společně s katedrami systémové analýzy a informačního a znalostního inženýrství, po jehož absolvování lze buď přejít do praxe (vývojář, správce webu, správce aplikací, správce sítě, ) nebo pokračovat v navazujícím magisterském stupni.
 • navazující magisterské programy
  • Informační systémy a technologie – druhý stupeň studia připravující specialisty a manažery v oblasti informatiky (byznys analytik, manažer IT, vedoucí projektu, IT architekt, systémový integrátor, implementátor standardního SW, konzultant, obchodník s informatickými produkty a službami, atd.). V rámci tohoto programu můžete studovat jednu z 5ti hlavních specializací:
  • Kognitivní informatika – druhý stupeň studia, jehož absolventi jsou uplatnitelní v profesích business analytik a manažer rozvoje a provozu IS/ICT.  Specializace Kognitivní informatika rozšíří tyto profese o další, tento obor profilující profese Business Development Manager a manažer výzkumu a vývoje IS/ICT. Povinné předměty tohoto oboru jsou garantovány nejen naší katedrou ale také katedrou filozofie a katedrou informačního a znalostního inženýrství.
  • Podniková informatika – druhý stupeň studia, tento studijní program je v nabídce ostatních informatických magisterských navazujících programů specifický tím, že probíhá distanční formou studia. Program je určen pro absolventy bakalářských studijních oborů s informatickým zaměřením, kteří se pohybují již několik let v praxi a chtějí si své dosavadní znalosti rozšířit studiem v navazujícím magisterském oboru. Kombinace získaných znalostí a dovedností vytváří absolventům předpoklady pro úspěšné uplatnění na pozicích manažerů informatiky, manažerů projektů, auditorů informačních systémů, znalostních inženýrů, byznys analytiků a architektů. I tento program katedra garantuje spolu s katedrami systémové analýzy a informačního a znalostního inženýrství.
 • doktorský stupeň – program Aplikovaná informatika – třetí stupeň studia vychovávající nové vědecké pracovníky v oblasti informatiky. Také v případě tohoto oboru mohou studenti volit svého školitele nejen mezi proferory a docenty naší katedry, ale také kateder systémové analýzy a informačního a znalostního inženýrství.

Katedra také garantuje tři vedlejší specializace, které nabízí v rámci VŠE všem magisterským studentům, aby si mohli rozšířit svoje znalosti v oblasti aplikované informatiky. Jsou to tyto specializace:

 • Informatika v podnikání – v rámci této specializace se studenti naučí, jak informační systémy a informační technologie podporují finanční, logistické a obchodní procesy podniku a jak usnadňují a urychlují rozhodovací procesy na operativní, taktické i strategické úrovni řízení.
 • Řízení kvality softwaru – tato vedlejší specializace je již určena pouze k dostudování. Byla nahrazena hlavní specializací Vývoj informačních systémů v rámci programu Informační systémy a technologie.
 • Řízení podnikové výkonnosti – tato specializace poskytuje studentům potřebné znalosti z oblasti řízení podnikové výkonnosti (jak z pohledu finančního, tak i věcně naturálního a kvalitativního) a znalosti z oblasti informatiky (zejména v oblasti business intelligence a reportingu) a vzájemně je propojuje. Tato vedlejší specializace je společnou specializací katedry informačních technologií a katedry manažerského účetnictví fakulty financí a účetnictví

Vědecká práce katedry je orientována na vývoj metodik vývoje, provozu a řízení informačních systémů. Vyvíjené metodiky jsou ověřovány na projektech v praxi ve spolupráci s firmou ITG. Knihy, jejichž autory jsou členové katedry, jsou základní literaturou na řadě vysokých škol v ČR. Členové katedry aktivně působí v řadě národních i nadnárodních odborných organizací – ČSSI, SSSI, FITPRO, IFIP, IRMA – Information Resources Management Association.