4RV – Řízení podnikové výkonnosti (VS)

Garant: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

Charakteristika vedlejší specializace

Ilustrace - Řízení podnikové výkonnostiVedlejší specializace 4RV Řízení podnikové výkonnosti je společnou specializací Fakulty informatiky a statistiky a Fakulty financí a účetnictví. Jejím záměrem je poskytnout studentům potřebné znalosti z oblasti řízení podnikové výkonnosti (jak z pohledu finančního, tak i věcně naturálního a kvalitativního) a znalosti z oblasti informatiky (zejména v oblasti business intelligence a reportingu) a vzájemně je propojit.

Vytvoření vedlejší specializace reaguje na současnou situaci, kdy na jedné straně v podnicích stále rostou výdaje na informační systémy a technologie (IS/ICT) a na druhé straně informace z těchto systémů nejsou dostatečně využívány pro podporu strategického řízení. Pro vedení podniků je tak v současnosti klíčové porozumět principům a metodám řízení výkonnosti, založeným na kontinuální analýze vývoje podnikových kritérií a indikátorů získávaných z podnikových informačních systémů. Studium vedlejší specializace poskytuje budoucím manažerům i informatikům znalosti, které budou vytvářet jejich konkurenční výhodu na trhu práce.

Předměty vedlejší specializace představují kombinaci a systémové propojení předmětů zajišťovaných katedrami Fakulty financí a účetnictví (zejména katedrou manažerského účetnictví) a Fakulty informatiky a statistiky (zejména katedrou informačních technologií).

Co je cílem této vedlejší specializace?

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti finančního řízení, řízení podnikové výkonnosti a současně aplikované informatiky, které významně doplní znalosti získané v rámci jejich hlavní specializace. Studenti se naučí, jaké jsou specifické požadavky na řízení výkonnosti podniků a jejich dílčích průřezů (výkonů, útvarů, procesů) a seznámí se s obecnými i praktickými možnostmi informačních systémů a informačních technologií toto řízení kvalitně zajistit informacemi. Celá skladba předmětů tak vede k vytvoření komplexní představy, jak prostřednictvím moderních nástrojů informačních technologií a finančního řízení přispět ke zvýšení výkonnosti a úspěšnosti podniků.

Studijní program specializace zahrnuje předměty v celkovém rozsahu 30 ECTS, z nichž 18 ECTS je povinných, pro volitelné předměty je vyhrazen celkový rozsah 12 ECTS.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace je především určena studentům hlavních specializací FFÚ a hlavních specializací FIS, zejména hlavní specializace Informační systémy a technologie. Mohou se však na ni hlásit i studenti ostatních fakult. Pro přijetí na vedlejší specializaci nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti z oblasti ICT. Povinné předměty jsou zaměřeny zejména aplikačně a manažersky.

Struktura studijního plánu

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS/ hodin Ukončení
4IT494 Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting 6/4 zkouška
1MU4131) Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci 6/4 zkouška
4IT4361) Business Intelligence 6/4 zkouška

II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS/ hodin Ukončení
1MU4142) Účetnictví pro měření výkonnosti 3/2 zkouška
1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví 6/4 zkouška
3PE423 Dynamický Balanced Scorecard 6/4 zkouška
4IT514 Inovace v informačních systémech 6/4 zkouška
4IT4143) Řízení projektů IS/ICT 6/4 zkouška
4IT550 Competitive Intelligence 3/2 zkouška
4IT491 Finanční řízení podnikové informatiky 4/2 zkouška

1)V případě absolvování předmětu 1MU403 nebo 4IT436 v rámci předchozího studia nebo studia hlavní specializace musí student tento předmět nahradit jiným libovolným volitelným předmětem nebo předměty této vedlejší specializace ve stejném rozsahu ECTS kreditů.
2) Předmět 1MU144 je zakázán pro studenty programu N-FU.
3) Předmět 4IT414 je zakázán pro studenty programu N-AI-IM.

Čím je ukončeno studium vedlejší specializace?

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Studenti mohou zpracovat i své diplomové práce z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace (po schválení garanta hlavní specializace) a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky.

Termíny státní závěrečné zkoušky

Aby se student mohl přihlásit na konkrétní termín státní zkoušky z vedlejší specializace, musí si zapsat kurz odpovídající státní zkoušce. Název a ident státní zkoušky pro tuto vedlejší specializaci je:

Kód Název předmětu Ústav Garant
4RV Státní zkouška z vedlejší specializace KIT M. Maryška

 

Státní zkoušky z vedlejší specializace 4RV budou v akademickém roce 2018/2019 v těchto termínech:
  • 21.1. – 1.2. 2019
  • 27.5. – 7.6. 2019
  • 10.6 – 21.6. 2019

Konkrétní termíny na leden budou v InSISu vypsány nejpozději 7.1.2019. Konkrétní termíny na červen budou v InSISu vypsány nejpozději 13.5.2019. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím InSISu, studenti se budou moct přihlásit/odhlásit nejpozději 10 dní před konáním zkoušky. Státní zkoušku může student absolvovat pouze pokud má od své studijní referentky potvrzený registrační list (potvrzení, že absolvoval všechny studijní povinnosti v rámci vedlejší specializace). V případě, že chcete v daném semestru skládat státní zkoušku z vedlejší specializace, zapište si kurz této zkoušky. Podle počtu zapsaných studentů se bude řídit počet vypsaných termínů.