Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


4RV Řízení podnikové výkonnosti (VS)

Garant: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

Charakteristika vedlejší specializace

Ilustrace - Řízení podnikové výkonnostiVedlejší specializace 4RV Řízení podnikové výkonnosti je společnou specializací Fakulty informatiky a statistiky a Fakulty financí a účetnictví. Jejím záměrem je poskytnout studentům potřebné znalosti z oblasti řízení podnikové výkonnosti (jak z pohledu finančního, tak i věcně naturálního a kvalitativního) a znalosti z oblasti informatiky (zejména v oblasti business intelligence a reportingu) a vzájemně je propojit.

Vytvoření vedlejší specializace reaguje na současnou situaci, kdy na jedné straně v podnicích stále rostou výdaje na informační systémy a technologie (IS/ICT) a na druhé straně informace z těchto systémů nejsou dostatečně využívány pro podporu strategického řízení. Pro vedení podniků je tak v současnosti klíčové porozumět principům a metodám řízení výkonnosti, založeným na kontinuální analýze vývoje podnikových kritérií a indikátorů získávaných z podnikových informačních systémů. Studium vedlejší specializace poskytuje budoucím manažerům i informatikům znalosti, které budou vytvářet jejich konkurenční výhodu na trhu práce.

Předměty vedlejší specializace představují kombinaci a systémové propojení předmětů zajišťovaných katedrami Fakulty financí a účetnictví (zejména katedrou manažerského účetnictví) a Fakulty informatiky a statistiky (zejména katedrou informačních technologií).

Co je cílem této vedlejší specializace?

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti finančního řízení, řízení podnikové výkonnosti a současně aplikované informatiky, které významně doplní znalosti získané v rámci jejich hlavní specializace. Studenti se naučí, jaké jsou specifické požadavky na řízení výkonnosti podniků a jejich dílčích průřezů (výkonů, útvarů, procesů) a seznámí se s obecnými i praktickými možnostmi informačních systémů a informačních technologií toto řízení kvalitně zajistit informacemi. Celá skladba předmětů tak vede k vytvoření komplexní představy, jak prostřednictvím moderních nástrojů informačních technologií a finančního řízení přispět ke zvýšení výkonnosti a úspěšnosti podniků.

Studijní program specializace zahrnuje předměty v celkovém rozsahu 30 ECTS, z nichž 18 ECTS je povinných, pro volitelné předměty je vyhrazen celkový rozsah 12 ECTS.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace je především určena studentům hlavních specializací FFÚ a hlavních specializací FIS, zejména hlavní specializace Informační systémy a technologie. Mohou se však na ni hlásit i studenti ostatních fakult. Pro přijetí na vedlejší specializaci nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti z oblasti ICT. Povinné předměty jsou zaměřeny zejména aplikačně a manažersky.

Struktura studijního plánu vedlejší specializace Řízení podnikové výkonnosti

Poznámka: Pro dále uvedené předměty jsou uvedeny návrhy akreditačních spisů pouze pro nové předměty. Akreditační spisy předmětů jsou již k dispozici v systému ISIS.

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS/ hodin Ukončení
4IT494 Řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting 6/4 zkouška
1MU4131) Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci 6/4 zkouška
4IT4361) Business Intelligence 6/4 zkouška

1)V případě absolvování předmětu 1MU403 nebo 4IT436 v rámci předchozího studia nebo studia hlavní specializace musí student tento předmět nahradit jiným libovolným volitelným předmětem nebo předměty této vedlejší specializace ve stejném rozsahu ECTS kreditů.

II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS/ hodin Ukončení
1MU4143) Účetnictví pro měření výkonnosti 3/2 zkouška
1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví 6/4 zkouška
3PE423 Dynamický Balanced Scorecard 6/4 zkouška
4IT514 Inovace v informačních systémech 6/4 zkouška
4IT4144) Řízení projektů IS/ICT 6/4 zkouška
4IT550 Competitive Intelligence 3/2 zkouška
4IT491 Finanční řízení podnikové informatiky 4/2 zkouška

3) Předmět 1MU144 je zakázán pro studenty programu N-FU.

4) Předmět 4IT414 je zakázán pro studenty programu N-AI-IM.

Čím je ukončeno studium vedlejší specializace?

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Studenti mohou zpracovat i své diplomové práce z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace (po schválení garanta hlavní specializace) a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky.

Garantem vedlejší specializace je doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.