Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 a povinná prezentace BP a DP

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

 • 24. – 31. srpna 2020
  • Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018.
  • Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 25.6.2020 do 15:00) s následujícími informacemi:
   • jméno a příjmení, obor studia (AI/INF),
   • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
   • informaci, že provedl registraci mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce),  AI nebo INF (státní zkouška) – registrace musí být provedena do 25. 6. 2020 do 15:00,
   • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
   • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.
  • Tento termín je vypsán pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo mají garantem oboru schválenou žádost o oddělení státní zkoušky a obhajoby práce. Žádost musí být podána elektronicky na kontaktní centrum v InSIS nejpozději do 4.5.2020. V žádosti uvedete důvody, které Vám nedovolují práci zpracovat a odevzdat v řádném termínu. (Poznámka garanta oboru: „Příklady důvodů, které jsou bez problémů uznány, jsou např. pobyt na Erasmu bez možnosti konzultovat práci s vedoucím, zdravotní důvody – tj. dlouhodobější pracovní neschopnost mezi lednem a květnem, apod. Na druhou stranu nebudou uznány důvody pozdějšího odevzdání spojené obecně se současnou situací a omezením pohybu osob, tyto důvody nejsou překážkou k tomu dokončit práci včas nebo se naučit na státní zkoušku, ba naopak.“)

  Více informací

Prezentace bakalářských prací

Na základě zhodnocení průběhu obhajob bakalářských prací na oboru Aplikovaná informatika bylo rozhodnuto, že s účinností od 1.1.2020 bude mírně upraven průběh obhajoby bakalářské práce. Povinnou součástí se stává prezentace práce studenta v Powerpointu (šablona je k dispozici na intranetu pro studenty).

Studentům budou začátkem srpna v rámci předmětu 4OBP otevřeny odevzdávárny (každý den státnic bude mít jednu odevzdávárnu, označenou oborem AI a datem konání obhajoby). Studenti musí do odevzdávárny nahrát svoji prezentaci nejpozději ve 23:59 den před obhajobou. Pokud v odevzdávárně práce nebude, nebude studentovi umožněno jí v den zkoušky dohrát např. z USB, aby nebyl narušen průběh zkoušek, stejně tak nebude možné již nahranou a odevzdanou prezentaci měnit.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

 • říjen 2020
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se neodevzdává – viz Opatření 11/2018..
  • Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail (nejpozději do 26.5.2020 do 15:00) s následujícími informacemi:
   • jméno a příjmení, obor studia (IST, KI a PI),
   • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
   • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
   • informaci, že provedl registraci mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce),  IT1_1, KI1_1 nebo PI1_1 (státní zkouška) – registrace musí být provedena před odesláním mailu paní sekretářce, nejpozději však do 25. 6. 2020 do 15:00.
   • informaci, zda bude vykonávat státní zkoušku z okruhu Vývoj nebo Řízení (platí pouze pro studenty oboru IST),
   • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.
  • Tento termín je určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v říjnu 2020 a to nejpozději do 4.5.2020.

Více informací

Prezentace diplomových prací

Na základě zhodnocení průběhu obhajob prací bylo rozhodnuto, že s účinností od 2.3.2020 bude mírně upraven průběh obhajoby diplomové práce. Povinnou součástí pro obory IST a PI a doporučenou pro obor KI se stává prezentace práce studenta v Powerpointu (šablona je k dispozici na intranetu pro studenty).

Studentům budou v rámci předmětu 4ODP otevřeny odevzdávárny (každý den státnic má jednu odevzdávárnu, označenou oborem a datem konání obhajoby). Studenti musí do odevzdávárny nahrát svoji prezentaci nejpozději ve 23:59 den před obhajobou. Pokud v odevzdávárně práce nebude, nebude studentovi umožněno jí v den zkoušky dohrát např. z USB, aby nebyl narušen průběh zkoušek, stejně tak nebude možné již nahranou a odevzdanou prezentaci měnit.